• Năm 1982: Thành lập một cơ sở nhỏ chuyên thổi màng co pvc, và túi PE…